Govorilne ure

1. semester: torek, 12.00 do 13.00.
2. semester: četrtek, 15.00 (obvezna predhodna najava po elektronski pošti).

Kabinet

102 ZAVETIŠKA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

prof. dr. Mirjana Mencej

Mirjam Mencej, rojena 29.2.1964

ORCID                         0000-0001-6539-7086

Zaposlitve

 

2011 –          redna profesorica za folkloristiko na Oddelku za etnologijo in kult. antropologijo, Filozofska fakulteta UL.

2007–2011   izredna profesorica na Oddelku za etnologijo in kult. antropologijo, FF, UL.

2002–2007   docentka na Oddelku za etnologijo in kult. antropologijo, FF, UL.

1999–2002   asistentka na Oddelku za etnologijo in kult. antropologijo, FF, UL.

1993–1999   mlada raziskovalka na Oddelku za etnologijo in kult. antropologijo, FF, UL.

1991–1993   podiplomska študentka na Oddelku za etnologijo in kult. antropologijo, FF, UL.

1989–1990   učiteljica slovenskega jezika

1989             lektorica za slovenski jezik

 

Vodstvene funkcije

 

V tujini:

 

2020–            članica Predsedstva Komiteja za folkloristiko pri Mednarodnem komiteju slavistov

2016–2020    članica Izvršnega komiteja International Society for Folk Narrative Research (ISFNR).

2013–2021     predsednica Komiteja Belief Narrative Network pri ISFNR.

2018–            članica Znanstvenega sveta Centra za raziskave modernosti in podeželja (Center for the Study of Modernity and the Rural World), Telciu, Romunija.

2007–            članica Izvršnega komiteja Traditional Cosmology Society.

2003–2013    članica Komiteja za etnoligvistiko Mednarodnega komiteja Slavistov. 

 

2010–2014   glavna urednica mednarodne znanstvene revije Cosmos (Edinburg).

 

Na domači instituciji:

 

2009–2011   predstojnica Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo

2005–2009   namestnica predstojnika Oddelka za etnologijo in kult. antropologijo

2003 –          vodja katedre za Folkloristiko

 

Delo v strokovnih komisijah doma in v tujini

 

Članstvo v uredniških odborih:

 

2013–         članica uredniškega odbora revije Fabula, Berlin, New York: de Gruyter.

2013–         članica uredniškega odbora knjižne zbirke Slovenskega etnološkega društva, Ljubljana.

2009–         članica uredniškega odbora revije Ethnoanthropozoom, Skopje.

2007–         članica uredniškega odbora revije Cosmos, Edinburg.

2007–         članica uredniškega odbora knjižne zbirke Zupaničeva knjižnica, Ljubljana.

2006–         članica uredniškega odbora revije Ethnologia Slovaca et Slavica, Bratislava.

2002–         članica uredniškega odbora revije Studia mythologica Slavica, Ljubljana-Udine.

2004–2006 članica uredniškega odbora revije Kodovi slovenskih kultura, Beograd.

 

Članstvo v komisijah na Filozofski fakulteti:

 

2012–2015 članica Komisije za kakovost

2003–2012 članica Senata

2009–2011 članica Upravnega odbora

2008–2011 članica Sistemizacijske komisije

2009           predsednica Komisije za študentske fakultetne Prešernove nagrade

2008           članica Komisije za študentske fakultetne Prešernove nagrade

2003–2009 članica Komisije za dodiplomski in podiplomski študij

 

Predavateljske izkušnje

 

Med letoma 2008 in 2018 je bila redna predavateljica na doktorskem študiju Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Univerze v Zagrebu. Predavala je na univerzah in znanstvenih institucijah v Veliki Britaniji, Nemčiji, na Finskem, Poljskem, Slovaškem, Hrvaškem, v Rusiji, v Srbiji, Bosni in Hercegovini in Makedoniji.

 

Nagrade in štipendije

 

izvoljena tuja častna članica Madžarskega etnografskega društva (2022)

Humboldtova štipendija / nagrada za raziskovalno delo v Nemčiji (2002–2003, 2008, 2013, 2015, 2020).

Štipendija Royal Society of Edinburgh (Univerza v Edinburgu (2014)

štipendija Traditional Cosmology Society, Univerza v Edinburgu (2007)

štipendija Avstijskega inštituta za Jugovzhodno Evropo, Dunaj (1998)

 

Raziskovalni projekti

 

2015–2018 članica ERC projekta št. 324214 „East–West”. Vernacular religion on the boundary of Eastern and Western Christianity: continuity, changes and interactions (Budimpešta, Madžarska)

2018–2019 vodja bilateralnega raziskovalnega projekta med Slovenijo in ZDA:Contemporary Forms of Post–Socialist Self–Articulation: Consumption, Belief, and Dwelling (skupen projekt z Univerzo v Pensilvaniji)

2016–2017 članica bilateralnega raziskovalnega projekta med Slovenijo in Bosno in Hercegovino: Vojna kot prelom v vrednotenju preteklih in sodobnih izkušenj (skupen projekt s Filozofsko fakulteto Univerze v Mostarju in Bihaću).

2008–2011 vodja temeljnega znanstvenega projekta Primerjalna analiza konstruiranja in redefiniranja prostorskih konceptov v procesih slovenske integracije v nadnacionalne okvire (Slovenija)

2008–2013 članica mednarodnega projekta Kulturna animalistika: literarne, folkloristične, etnološke in kulturnoantropološke perspektive (Inštitut za etnologijo in folkloro, Zagreb).

2008–2010 članica mednarodnega projekta Arhiviranje in katalogiziranje portugalskih povedk (Fakulteta za humanistične in družboslovne vede, Univerza v Algarve).

2007-2008  članica temeljnega raziskovalnega projekta Državne in kulturne meje v jugovzhodni Evropi. Integracija ekspertnega znanja in revizija politik odpravljanja konfliktov. (Slovenija)

2004–2006 vodja (skupaj z Franciscom Vaz da Silvo) bilateralnega raziskovalnega projekta med Slovenijo in Portugalsko Koncept prostora in časa v vzhodno- in zahodnoevropski folklori (skupen projekt s Fakulteto za humanistične in družboslovne vede, Univerza v Algarve).

2004–2005 vodja (z Ljubinkom Radenkovićem, Beograd) bilateralnega raziskovalnega projekta med Slovenijo in Republiko Srbijo Koncept prostora in časa pri južnih Slovanih(skupen projekt z Balkanološkim institutom, SANU, Beograd).

2000–2001 članica bilateralnega raziskovalnega projekta Tradicijska kultura kot resurs v kmečki turistični organizaciji na obeh straneh Sotle (skupen projekt z Oddelkom za etnologijo in kult. antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu).

2000–2001 članica bilateralnega raziskovalnega projekta med Slovenijo in Makedonijo Tradicijska kultura v Sloveniji in Makedoniji (skupen projekt z Oddelkom za etnologijo in kult. antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Skopju).

2004–  članica programske skupine Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu (Slovenija).

 

Monografije

 

2019 (z Marijano Belaj and Zvonkom Martićem) Topografije svetoga na području Buškoga Blata. (Topographies of the sacred on the territory of Buško Blato). Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo.

http://www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/wp-content/uploads/2019/05/Topografije-svetoga-na-području-Buškoga-Blata.pdf

2017 Styrian Witches in European Perspective. Ethnographic Fieldwork. London: Palgrave Macmillan / Springer.

2013  Sem vso noč  lutal v krogu. Simbolika krožnega gibanja v evropski tradicijski kulturi. Ljubljana: ZRC SAZU.

2010  Pripovedi s Kozjanskega in Obsotelja. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

2007  Po poteh zgodb. Podsreda: Kozjanski park.

2006  Coprnice so me nosile. Raziskava vaškega čarovništva na podeželju vzhodne Slovenije ob prelomu tisočletja. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

2001   Gospodar volkov v slovanski mitologiji. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

1997   Voda v predstavah starih Slovanov o posmrtnem življenju in šegah ob smrti. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo.

 

Uredništvo:

 

2023 sourednica (z Willemom de Blécourtom) Werewolf Legends. Cham: Palgrave Macmillan (v tisku).

2010  sourednica (z Danom Podjedom) Ustvarjanje prostorov. Pontes academici. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

2008 Space and Time in Europe: East and West, Past and Present. Zupaničeva knjižnica 25. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta.

 

Članki:

2022

Življenje s COVID-19 v spletni folklori. Studia Mythologica Slavica 25: 49-75.

Pripovedovalci in pripovedovalke zgodb o čarovništvu. V: Tra ricerca sul campo e studio a tavolino. Contributi per i cento anni dalla nascita dell’accademico Milko Matičetov / Med terenom in kabinetom. Ob 100. obletnici rojstva akademika Milka Matičetovega. Marija Stanonik and Han Steenwijk, ur. Padova: Coop. Libraria Editrice Università di Padova. Str. 425-440.

2021

The dead, the war, and ethnic identity : ghost narratives in post-war Srebrenica. Folklore 132 (4): 412-433.

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0015587X.2021.1905380, doi: 10.1080/0015587X.2021.1905380.

Magic and Hodžas as magic specialists in contemporary Bosnia and Herzegovina. Godišnjak, Centar za balkanološka ispitivanja, Centre d'etudes balkaniques, Zentrum für Balkanforschungen 49: 171-196.

2020

Čarovništvo – diskurz ali praksa? Studia mythologica Slavica  23: 137-158.

2019

A Werewolf as Religious and Ethnic Other in a Herzegovinian legend. Folklore, Electronic Journal of Folklore 77: 91-114.

Bosnian shehidi. Traditional narratives and their contemporary uses. V: Present and Past. Contemporary and Historical Perspectives in the Anthropological Study of Religious Life. Éva Pócs, Ágnes Hesz, ur. Budimpešta: Balassi 2019.

Circular Movement in ASC, Legends and Magical Practices. V: Body, Soul, Spirits and Supernatural Communication. Éva Pócs, ur. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2019. Str. 310-340.

Mythical, beings sanctioning the breaking of taboos on spinning. V: The Magical and Sacred Magical World. Éva Pócs, ur. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2019. Str. 298-329.

2018

Jósok mint ellenboszorkányok a 20. századi Kelet-Szlovéniában. V: Áldozat, divináció, istenítélet : vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben, (Tanulmányok a transzcendensről). Éva Pócs, ur. Budimpešta: Balassi Kiadó. Str. 307-339.

Something Came Over Him. Narratives on Being “Carried by Witches” and Altered States of Consciousness,  Preternature, Vol. 7, 1: 50-87.

Magic and counter-magic in twenty-First-Century Bosnia. V: Cultures of Witchcraft in Europe: Middle Ages to the Present. Jonathan Berry, Owen Davies and Cornelie Usborne, ur. London: Palgrave Macmillan / Springer. Str. 249-268.

2017

»Verovanje« v zgodovini folkloristike. Konceptualizacija in terminologija. Traditiones 46/1–2: 55–68.

Kísértetek az egyetemen. Ethnographia : a magyar néprajzi társaság folyóirata 128 (3): 455-474.

How and Why to Talk about Witchcraft? Discourses on Witchcraft and Uses of Bewitchment Narratives in 21st Century Rural Eastern Slovenia. Temenos 53/1: 143-179. https://journal.fi/temenos/article/view/65139

2016

Discourses on witchcraft and uses of witchcraft discourse. Fabula 57(3-4): 248-262.

2015

Unwitching. The Social and Magical Practice in Traditional European Communities. Western Folklore 74.2 (Spring 2015): 115-159.

Security Guards as Participants in and Mediators of Ghost Tradition. Fabula 56 (1/2), 2015: 40-66.

Körmozgás módosult tudatállapotban az elbeszélésekben és a mágikus gyakorlatban. V: Test, lélek, szellemek és természetfeletti kommunikáció : vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Pócs Éva, ur. Budimpešta: Balassi Kiadó 2015. Str. 530-556.

Ustvarjanje prostora, obredi domestifikacije: kroženje. V: Balkanskii tezaurus : načalo : tezisy i materialy, 7.-9. aprelja 2015 goda (Balkanskie čtenija, 13). Sedakova, i. a., Civ´jan, Tat´jana Vladimirovna, Makarcev M. M., ur. Moskva: Institut slavjanovedenija RAN, 2015. Pp 166-171.

Origins of Witchcraft Accusations. Studia Mythologica Slavica 18/2015: 111-130.

 

2014

The Symbolism of the Directions of Circular Movement. V: Za etnologijata: bezbroj pragovi sme preminale (Collection of articles dedicated to 40 years of scientific and research work of Professor Aneta Svetieva). Ljupčo S. Risteski, Ana Aštalkovska Gajtanoska, ur. Skopje: Institute of Ethnology and Anthropology, Faculty of Mathematics, University St. Cyril and Methodius, Macedonia. Str. 199-222.

Belief in stories about witches in contemporary Slovenia. V: 15th Congress of The International Society for Folk Narrative Research (June 21-27, 2009 Athens). PLEMMENOS, Ioannis (ur.), TSICHRITZIS, Georgia (ur.). Narratives across space and time : transmissions and adaptations : proceedings of the 15th Congress of The International Society for Folk Narrative Research (June 21-27, 2009 Athens), (Publications of the Hellenic Folklore Research Centre, 31). Athens: Hellenic Folklore Research Centre, Academy of Athens, 2014, vol. 2. Str. 489-507.

 

2013

Simbolika obredov cirkumambulacije v tradicijskih skupnostih. Studia Mythologica Slavica 16, 2013: 125-48.

Slovenskie predstavleniji : o durnom glaze v evropejskom kontekste. V: Tolstaja, Svetlana M., Agapkina, Tat´jana Alekseevna, ur. Ethnolinguistica Slavica : k 90-letiju akademika Nikitii Il´iča Tolstogo. Moscow: Indrik, 2013. Str. 130-151.

Govor in tišina v kontekstu čarovništva. V: SEDAKOVA, I. A., CIV´JAN, Tat´jana Vladimirovna, MAKARCEV, M. M., ur. Balkanskaja kartina mira sub specie pjati čelovečeskih čuvstv : tezisy i materialy, 26.-27. marta 2013 goda, (Balkanskie čtenija, 12). Moscow: Institut slavjanovedenija RAN: Centr lingvokul'turnyh issledovanii "BALCANICA": Universitet Dmitrija Požarskogo, 2013, Str. 47-54.

 

2012

Envie et sorcellerie dans la Slovénie rurale. Ethnologie française 42, vol. 2: 313-23.

Nadnaravne kazni kršitve prepovedi predenja. Studia mythologica Slavica 15: 185-200.

Spaces of passage into supernatural time. Tautos. darbai 38: 30-48.

Životinja u predajama o vješticama. V: MARJANIĆ, Suzana, ZARADIJA KIŠ, Antonija, ur. Književna životinja 2, Kulturni bestijarij, (Biblioteka Nova etnografija). Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2012. Str. 77-97.

 

2011

The Role of Gender in Accusations of Witchcraft: the Case of Eastern Slovenia. Český lid 98, issue 4, 393-412.

Connecting Threads, Folklore (Tartu, Online) 48: 55-84. http://www.folklore.ee/folklore/vol48/mencej.pdf.

Krožno gibanje kot tehnika preobračanja človeka v volka. V: ZAV'JALOVA, M. V., SEDAKOVA, I. A., ur. Salix sonora: pamjati Nikolaja Mihajlova. Moscow: Centr lingvokul'turnyh issledovanij "BALCANICA"; Centr balto-slavjanskih issledovanij; Institut slavjanovedenija RAN: Probel, 2011. Str. 126-144.

Životinja u predajama o vješticama. Zarez (Zagreb), 27. November 2011/ 13 (320): 23-24.

Witches in the shape of lights and fires. V: SEDAKOVA, I. A., CIV´JAN, Tat´jana Vladimirovna, MAKARCEV, M. M. (ur.). Balkanskii spektr : ot sveta k cvetu : mednarodna konferenca, Moskva, 22.-24. mar. 2011], (Balkanskie čtenija, 11). Moskva: Institut slavjanovedenija RAN: Centr lingvokul'turnyh issledovanii "BALCANICA", 2011. Str. 34-39.

 

2010

Chrześcijańska i predchrześcijańska koncepcja wilczego gospodarza, Gniazdo, 2010/ 1(8): 27-36.

Simbolika niti in predenja v evropski folklori, Studia mythologica Slavica 13, 2010, 151-170.

A fonástabuk megesértőit büntető mitikus lények. V: PÓCS, Éva (ur.). Mágikus és szakrális medicina : vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben, (Tanulmányok a transzcendensről, 7). Budimpešta: Balassi Kiado 2010. Str. 154-183.

Pripovedi s Kozjanskega in Obsotelja. V: MENCEJ, Mirjam (ur.). Pripovedi s Kozjanskega in Obsotelja, AE gradiva, no. 2, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, 134-171.

Gibanje med prostori v evropskem tradicijskem pogledu na svet. V: MENCEJ, Mirjam, PODJED, Dan (ur.). Ustvarjanje prostorov (Creating spaces), Pontes academici. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete; Prague: Filozofická fakulta Univerzita Karlova; Bratislava: Filozofická fakulta Univerzita Komenského; Krakow: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. Str. 15-56.

 

2009

Spinning taboos in Europe. V: Socijalni i duhovni aspekti na materijalnata kultura (Social and spiritual aspects of material culture). Svetieva, Aneta, ur. Skopye: Prirodno-matematički fakultet, Institut za etnologija i antropologija, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, 2009. Str. 135-58.

V gostje pa takrat prisla bom, kadar trikrat svet obšla bom --- " : kroženje desetnikov kot način vstopanja na drugi svet. V: Petrović Leš, Tihana (ur.). Etnolog Vitomir Belaj : zbornik radova povodom 70. rođendana Vitomira Belaja. Zagreb: FF press, 2009. Str. 183-213.

Wolf holidays among Southern Slavs in the Balkans, Acta Ethnographica Hungarica 54, 2009, 337-58.

Witches, magic and fairies in Macedonia and Slovenia. V: Šmitek, Zmago, Svetieva, Aneta (ur.). Macedonian lifeworlds: from mythic landscape to the state. Saarbrücken: VDM, 2009, 43-79.

Konceptualizacija prostora v pripovedih o nadnaravnem poteku časa, Studia mythologica Slavica 12: 187-206.

Narrating about witches. V: Brednich, Rolf Wilhelm (ur.). Erzählkultur : Beiträge zur kulturwissenschaftlichen Erzählforschung : Hans-Jörg Uther zum 65. Geburtstag. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2009, 207-22.

(together with Kehnel, Annette). Representing eternity: circular movement in the cloister, round dancing, winding-staircases and dancing angels. V: Müller, Anne, Stöber, Karen (eds). Self-representation of medieval religious communities: the British isles in context (Vita regularis, 40). Münster: LIT, 2009, 67-97.

Spinning through the time. V: Sedakova, Irina A., Civ´jan, Tat´jana V., Makarcev, M. M.., Sidneva, S. A. (ur.). Perehody. Peremeny. Prevrašenija : tezisy i materialy, (Balkanskie čtenija, 10). Moskva: Institut slavjanovedenija RAN: Centr lingvokul'turnyh issledovanii "BALCANICA", 2009. Str. 136-40.

 

2008

The night is yours, the day is mine! Functions of stories of night-time encounters with witches in eastern Slovenia, Estudos de literatura oral 13/14, (2007/2008): 189-206.

Dušy v vetre. V: Piper Predrag, Radenković Ljubinko (ur.). Etnolingvistička proučavanja srpskog i drugih slovenskih jezika : u čast akademika Svetlane Tolstoj (Srpski jezik u svetlu savremenih lingvističkih teorija, knj. 3). Belgrade: SANU, Odeljenje jezika i književnosti, 2008. Str. 227-44.

Pozicija pripovedovalca v naracijah o čarovništvu : problemi v komunikaciji med terensko raziskavo čarovništva. V: Radenković, Ljubinko (ur.). Slovenski folklor i folkloristika na razmedji dva milenijuma : zbornik radova sa makedonskog naučnog simpozijuma održanog 2-6. oktobra 2006. godine, (Posebna izdanja SANU, Balkanološki institut, 101). Posebna izd. Belgrade: Balkanološki institut SANU, 323-37.

Walking in circles. V: Mirjam Mencej (ur.). Space and Time in Europe: East and West, Past and Present. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Str. 35-65.

Podkovana čarovnica in druge povedke o coprnicah v vzhodni Sloveniji, Studia mythologica Slavica 11: 197-216.

Čarovništvo v Križnikovem gradivu. V: Stanonik, Marija (ur.). Gašper Križnik (1848-1904) in njegov čas. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 183-95.
Witchcraft in eastern Slovenia and western Macedonia: a comparative analysis. V: Šmitek, Zmago, Svetieva, Aneta (ur.) Post-Yugoslav lifeworlds: results of the Slovenian/Macedonian ethnological and anthropological research project 2000-2002 (Zupaničeva knjižnica, no. 15/I). 2nd ur. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta 2008. Str. 37-67.

Witchcraft in Eastern Slovenia. V: Pócs Éva, Klaniczay Gábor (ur.). Witchcraft mythologies and persecutions (Demons, spirits, witches, vol. 3). Budapest, New York: Central European University Press. Str. 295-314.

 

2007

Night witches in rural eastern Slovenia in the context of Slavic and European parallels. Ethnologia slovaca et slavica 32, 2007: 45-58.

Telesni načini škodovanja čarovnic. Studia mythologica Slavica 10:  207-27.

The Christian and pre-Christian conception of the Master of the wolves. EthnoAnthropoZoom http://www.iea.pmf.ukim.edu.mk/EAZ/EAZ_05/EAZ_2004_PDF/Mencej_Mirjam_Eng.pdf.

The Slavic Summer/Winter Opposition in the Pastoral Year and the Christian and Pre-Christian Figures Identifiable as the Master of the Wolves, Cosmos: 79-111.

Uloga predaje o gospodaru vukova u strukturi ljetnog ciklusa. V: Marjanić, Suzana, Zaradija Kiš, Antonija (ur.), Kulturni bestiarij. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, Hrvatska sveučilišna naklada. Str. 149-66.

 

2006

Soldat und Tod (AT 1082a), Enzyklopädie des Märchens : Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung. Berlin; New York: W. de Gruyter, 1977-<2004>, bd. 12, 860-62.

Regionalne raziskave čarovništva danes. Na primeru vzhodne Slovenije (Regional researches of contemporary witchcraft. A case study in Eastern Slovenia), Studia ethnologica Croatica 17, Zagreb, 199-219.

Vaško čarovništvo na pragu tretjega tisočletja. Glas. Slov. etnol. druš. 46,  No. 2: 11-14.

''Ja, tam je en takšen, ko zna.'' Vedeževalci - nasprotniki čarovnic na slovenskem podeželju. Studia mythologica Slavica 9: 203-22.

The role of legend in constructing annual cycle. Folklore (Tartu, Online) 32: 99-128. http://www.folklore.ee/folklore/vol32/mirjam.pdf.

Nesnovna kulturna dediščina Kozjanskega in Obsotelja in njena uporaba v turizmu. V: Černelič Krošelj, Alenka (ur.). Mesto in trg na meji : 9. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo : [9.] hrvatsko-slovenske etnološke paralele, (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 38). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2006. Str. 55-80.

 

2005

Coprnice in coprniki: vloga žensk in moških v kontekstu čarovništva, Zbornik Soboškega muzeja 8: 341-65.

Vaška coprnica, Etnolog 15: 245-80.

Funkcije povedk o nočnih srečanjih s čarovnicami in njihova vloga v konstrukciji prostora in časa, Studia Mythologica Slavica 8, Ljubljana-Udine, 167-86.

Čarovništvo kot temelj za razvijanje lokalne identitete, Dediščina v očeh znanosti. Jože Hudales, Nataša Visočnik (ur.) Ljubljana: Faculty of Arts. Str. 155-66.

Witchcraft in Eastern Slovenia and Western Macedonia – a comparative analysis, Post-Yugoslav

Lifestyles Between Tradition and Modernity. Zmago Šmitek, Aneta Svetieva, ur. Ljubljana: Faculty of Arts. Str. 37-67.

 

2004

“Coprnice so me nosile.“ Nočna srečevanja s čarovnicami, Studia Mythologica Slavica 7: 107-42.

„Vem..., pa vendar“. Verovanje v precepu med etnologom in njegovim sogovornikom, Etnolog 14: 175-86.

Verovanja o svetlosnim pojavama na istočnom delu Slovenije, Kodovi slovenskih kultura 9: 249-62.

Water and death in Slavic folk beliefs and customs. V: Fifor, Mihai (ur.). Symposia : Journal for studies in ethnology and anthropology. Craiova: Aius: Center for Studies in Folklife and Traditional Culture of Dolj County, 2004. Str. 183-97.

 

2003

Raziskovanje čarovništva na terenu. Čarovništvo kot večplasten fenomen. Studia Mythologica Slavica 6: 163-80.

Zakopavanje predmetov. Magična dejanja v ruralnem okolju vzhodne Slovenije. Etnolog 13:  411-33.

 

2002

Legends, Incantations, Beliefs and Customs related to the Master of the Wolves, Slavica Gandensia 29, Gent, 65-82.

Master of the wolves in the Slavic folklore. V: Baskar, Bojan, Weber, Irena (ur.). MESS. Vol. 4, Mediterranean Ethnological Summer School, Piran, Pirano, Slovenia 1999 and 2000, (Zbirka Županičeva knjižnica, št. 7). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2002. Str. 219-44.

 

2001

Čas v folklori = time in folklore. V: Šmitek, Zmago, Brumen, Borut (ur.). Zemljevidi časa: zbornik ob 60-letnici Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo (Maps of time) (Zbirka Županičeva knjižnica, vol. 5). Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 2001. Str. 61-76.

Pustne šege. Revija za starše, vzgojitelje in učitelje, Februar, str. 11.

Prekletstvo nad otroki v južnoslovanski slovstveni folklori. Raskovnik: 110-16.

Predkrščanska podoba Volčjega pastirja. The Cultus of Saints on Balkans, Liceum 6, Belgrade. Serbian Academy of Science and Arts. Str. 107-21.

Volčji pastir v kontekstu dosedanjih raziskav na področju mitologije. Studia mythologica Slavica 4, 2001: 159-87.

 

2000

Pomladna praznovanja. Revija za starše, vzgojitelje in učitelje, April, str. 4-5.

Novoletna praznovanja. Revija za starše, vzgojitelje in učitelje, December, 10.

Funkcija Gospodarja volkov v povedkah, zagovorih, verovanjih in šegah. Etnolog 10, 2000: 163-78.

?????????? ???????? ????????? ? ???? ??? ??????? ????? ????? ????? ? ????? ???????. ?????????????? (Januar-Februar): 89-97.

Pastirji – čarovniki. Studia Mythologica Slavica 3, 2000: 115-24.

 

1999

Mitična oseba Šent v slovenskem izročilu. Studia mythologica slavica 2: 197-203.

???????? ???? ? ????????? ? ?????? ??????? ??? ???????. Kodovi slovenskih kultura 4: 213-19.

Verovanje o vodi kot meji med svetovoma živih in mrtvih / Beliefs about Water as a Boundary between the World of the Living and the World of the Dead, 5th - 8th of  November 1998: International Symposium Ethnological and Anthropological aspects of the Researches of Death, Ljubljana, Slovenia, Etnolog  9, 1999: 195-99/ 200-4.

 

1998

Das Wasser als Grenze zum Jenseits in Slowenischen Volksliteratur, Studia Mythologica Slavica 1, 1998: 205-24.

 

1996

Sv. Nikolaj alias Veles pri Slovanih. Glasnik slovenskega etnološkega društva 4: 17-20.

Pomen vode v Svetem pismu Stare zaveze. Bogoslovni vestnik 3: 269-84.

Vrba - posrednik između ovog i onog sveta. Kodovi slovenskih kultura 1: 31-5.

Predstavy o živote po smrti u starých Slovanov. Slovenský národopis 3: 286-301.

 

1995

Duša umrlega kot žival pri starih Slovanih. Anthropos 5-6: 198-212.

Mitski pomen vode v pogrebnih šegah. Etnolog 5: 223-40.

Preučevalci slovanskega verovanja o onstranstvu. Glasnik slovenskega etnološkega društva 1:  3-7.

Gora v slovenskih ljudskih pesmih. Glasnik slovenskega etnološkega društva 1: 12-3.

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu